วันจันทร์, มกราคม 17, 2022
หน้าแรก แท็ก ท้องถิ่น

แท็ก: ท้องถิ่น

“ท้องถิ่น”กับแนวทางปฏิบัติงาน ว่าด้วยพ.ร.บ.สาธารณสุขพ.ศ.2535

0
“กฎหมาย”ที่ประกาศใช้ในประเทศไทย หลายฉบับต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน จึงไม่แปลกใจที่กฏหมายแต่ละฉบับกว่าจะผ่านความเห็นชอบของสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรและสมาชิกวุฒิสภาใช้เวลานานเป็นปีๆ ทั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านโดยเฉพาะผลลัพท์ “ประชาชน”ต้องได้ประโยชน์จากกฎหมายที่ออกมา             พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ก็เป็นกฎหมายฉบับหนึ่งที่จะดูแล คุ้มครอง ปกป้องประชาชนวันนี้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดให้มี “คณะกรรมการสาธารณสุข” โดยมีอำนาจหน้าที่ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ รวมทั้งการควบคุม สอดส่องการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข โดยนายดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัยปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย มีหนังสือที่สธ0945.04/8063 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2562 ถึงท้องถิ่นทุกจังหวัดเพื่อประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ             สำหรับแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามคำสั่งคณะกรรมการสาธารณสุขที่ 3/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยกำหนดให้คณะอนุกรรมการมีอำนาจหน้าที่รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข เพื่อจัดทำข้อเสนอต่อคณะกรรมการสาธารณสุขในการพิจารณากำหนดแนวทางมาตรการใดๆเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข อีกทั้งพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินการใดๆเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข ดังนั้นกรมอนามัยจึงทำการรวบรวมแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามกฎหมาย             ยกตัวอย่างการประกอบกิจการรถสีข้าว นวดข้าวด้วยเครื่องจักร ตามมติคณะอนุกรรมการบริหารและขับเคลื่อนการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข สรุปได้คือ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 มีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนและการอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการพิจารณาการประกอบกิจการจึงควรพิจารณาถึงความเสี่ยงและผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนเป็นสำคัญ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกประกาศกฎกระทรวงเรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2558...