วันอังคาร, มกราคม 25, 2022
หน้าแรก แท็ก มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

แท็ก: มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด

“ท้องถิ่น”คุมเข้มโควิด-19 มาตรการป้องกันแพร่ระบาด

0
            ด้วยปัจจุบันนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 มีแนวโน้มการแพร่ระบาดมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน ชุมชน ตลอดจนเพื่อป้องกันกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่ง่ายต่อการติดเชื้อที่อยู่ในหมู่บ้าน ชุมชน ทางกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด-19 เข้าสู่หมู่บ้านและชุมชน             ด้วยเหตุนี้ทางจังหวัดเชียงใหม่โดยนายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีหนังสือด่วนที่สุดถึงนายกเทศมนตรีทุกแห่งเพื่อแจ้งให้ทราบถึงมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในทุกพื้นที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ ดำเนินการค้นหาและเฝ้าระวังคนในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชิ้อไวรัสโคโรน่าหรือโควิด -19             กล่าวคือมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเข้าสู่หมู่บ้าน ชุมชน 1. การคัดกรองผู้มาจากพื้นที่เสี่ยงให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการร่วมมือของบุคลากรในหมู่บ้าน ชุมชน ทุกภาคส่วนได้แก่ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน ชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล คณะกรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ร่วมกันค้นหาและคัดกรองว่ามีคนในหมู่บ้านที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชุมชนหรือไม่ ดังนี้ ผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯจากต่างประเทศ...