วันพุธ, ตุลาคม 20, 2021
หน้าแรก แท็ก ม.ราชภัฏเชียงใหม่

แท็ก: ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2562–2564

0
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ดำเนินการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2564 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 – 2564 บัดนี้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2564 ได้มีมติเห็นชอบ จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น...

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ สานฝันเยาวชน เรียนรู้นอกห้องเรียน @CMRU Airline

0
เมื่อวันที่ผ่านมา อาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะหัวหน้าโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ (ตามมติคณะรัฐมนตรี) และคณะทำงาน นำนายธีระพงษ์ บัวลอยลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสันปง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -...

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ประกาศรายชื่อ บุคลากรผู้มีจรรยาบรรณดีเด่นปี63

0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการจรรยาบรรณประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.จ.ม.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2563 ได้มีการพิจารณาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีจรรยาบรรณดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลแก่บุคลากรที่มีความประพฤติเหมาะสม ด้วยคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของบุคลากรในมหาวิทยาลัยและสังคม ตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย...