วันจันทร์, พฤศจิกายน 29, 2021
หน้าแรก แท็ก สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

แท็ก: สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

นักวิจัย สวพส. แนะ 3 แนวทางการใช้เห็ดป่า แก้ปัญหาฝุ่น ควัน และไฟป่า

0
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดตั้งขึ้นเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายที่จะสนับสนุนงานโครงการหลวงและขยายผลงานโครงการหลวงในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมบนที่สูงของประเทศไทยให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างยั่งยืน และขณะนี้สืบเนื่องจากปัญหาฝุ่นควันและไฟป่ายังเป็นปัญหาเรื้อรัง นักวิจัยของ สวพส. ได้ทำการค้นคว้าวิจัยและสามารถหาแนวทางร่วมกับชุมชนไว้ 3 แนวทาง เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปฏิบัติต่อไป โดย ว่าที่เรือตรี ศุลิเชษฐ์ ทองกล่ำ เจ้าหน้าที่ โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพื้นฟูและส่งเสริมการใช้ประโยชน์เห็ดท้องถิ่นบนพื้นที่สูง และ ดร.จารุณี ภิลุมวงค์ นักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ได้ทำการค้นคว้าวิจัยและเรียบเรียงเกี่ยวกับแนวทางการใช้เห็ดป่า แก้ปัญหาฝุ่นควันไฟป่า...

เกษตรกร ให้ความสนใจ เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนต้นแบบ จ.น่าน พร้อมลด ละ เลิก การใช้สารเคมี

0
            สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. ร่วมกับ จังหวัดน่าน จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชนต้นแบบ (Field Day) การลด ละ เลิก การใช้สารเคมี โดยองค์ความรู้จากโครงการหลวง ช่วงระหว่างวันที่ 15 – 16 มกราคม 2563 โดยนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และ...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง...

0
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธาน การสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง และงานโครงการหลวง 2562 เฉลิมฉลองครบ 50 ปี ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายจรัลธาดา กรรณสูต  องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง พร้อมด้วย พลเอกกัมปนาท  รุดดิษฐ์  องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง พลเรือเอก...

สวพส. จัดกิจรรม “สืบสาน รักษา พัฒนา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน”

0
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรม“สืบสาน รักษา พัฒนา ดิน น้ำ ป่า อย่างยั่งยืน” เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม World Soil Day ระหว่างวันที่ 2-8 ธันวาคม 2562 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ชมนิทรรศการวันดินโลก ภายใต้แนวคิด...

สวพส. จัดเสวนาใหญ่ “เฮมพ์(กัญชง)…พืชมหัศจรรย์”

0
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดเสวนา “เฮมพ์ (กัญชง)…พืชมหัศจรรย์” ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ และ สถานีเกษตรหลวงปางดะ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิรัตน์ ปราบทุกข์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300...

ลดไร่หมุนเวียน ปรับระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คู่วิถีคนอยู่ร่วมกับป่า

0
"เราจะทำให้ประเทศไทยกลับมีความอุดมสมบูรณ์ มีความชุ่มชื้นได้ ขออย่าไปรังแกป่าเท่านั้นเอง" พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 ธันวาคม 2537 จากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเห็นได้ว่า ท่านทรงห่วงใยเอาใจใส่เกี่ยวกับป่าไม้ต้นไม้ ทรงตระหนักว่าป่าไม้นั้นมีความสำคัญต่อประเทศชาติเพียงใด โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จึงวางแผนการพัฒนาเชิงพื้นที่ และวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อปรับระบบการทำการเกษตรให้เป็นไปตามแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ และตลาด โดยการลดพื้นที่การเกษตรให้น้อยลง แต่เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อหน่วยมากขึ้น จากการนำองค์ความรู้ในการทำการเกษตรแต่ละสาขามาใช้ประโยชน์ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบของ "สหสาขา" หรือ Project team วิถีของเกษตรกรบ้านห้วยน้ำใส อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่สำหรับหมุนเวียนในการทำเกษตรไม่น้อยกว่า...

ชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียว 1,000 ไร่ สร้างอาชีพ สร้างผืนป่า “โครงการหลวงผาผึ้ง–ศรีคีรีรักษ์”

0
สามัคคีคือพลัง คำๆนี้เชื่อว่าทุกๆท่านต้องเคยได้ยินมาอย่างแน่นอนตั้งแต่เด็ก ที่อาจารย์ในโรงเรียนสอนให้เรารู้รักสามัคคี จะมีกิจกรรมอะไรให้ทำก็แล้วแต่ให้เราเข้าใจและเรียนรู้ว่า “สามัคคี” คืออะไร ในทรรศนะคติของผู้เขียน คือ การรวมพลังกับคนอื่น เพื่อทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยความพร้อมเพรียงกันให้สำเร็จสมประสงค์ และยิ่งหากทำด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเทแล้ว เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างไรก็สำเร็จแน่นอน อย่างเช่นหมู่บ้านศรีคีรีรักษ์ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นที่แรกในประเทศไทยที่ใช้ความสามัคคีของคนในชุมชน  คืนพื้นที่ทำกินเพื่อใช้สร้างเป็นพื้นที่ปลูกป่ากว่า 1,000 ไร่ !! หมู่บ้านศรีคีรีรักษ์ ซึ่งเดิมชื่อ บ้านปางสังกะสี เป็นหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เขตอุทยานคลองวังเจ้า ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก เป็นชาวเขาเผ่าม้ง...

สวพส. หนุนเกษตรกรพื้นที่สูง ขับเคลื่อน “12 ปี สืบสานการพัฒนาที่สูงอย่างยั่งยืน”

0
สวพส. หนุนเกษตรกรบนพื้นที่สูงขับเคลื่อน “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน”ระหว่างวันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2561 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) หรือ สวพส. จัดกิจกรรม “12 ปี สืบสานการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน” ภายใต้แนวคิด “การพัฒนาผู้นำเกษตรกรบนพื้นที่สูง” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้...

ผู้นำเกษตรกรในการพัฒนาพื้นที่สูงตามแนวทาง สวพส.

0
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาคนและการบริหารจัดการด้านการเกษตร โดยมีแนวคิดสำคัญในการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เพื่อรองรับการเกษตรยุค 4.0 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ      สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินงานพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาสนับสนุนโครงการหลวงและขยายผลโครงการหลวง โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูงให้เกิดการพัฒนาอย่างสมดุลทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตรงกับปัญหาและความต้องการของชุมชน...

มหัศจรรย์พืชพันธุ์ “โครงการหลวง” จากดอย…สู่เมืองลำปาง

0
ขึ้นชื่อว่า "ผลิตภัณฑ์โครงการหลวง" ย่อมเป็นที่หมายปองของนักช้อป นักกินทั้งหลาย ที่ถวิลหาของดีมีคุณภาพให้กับตนเอง และคนที่รัก และวันนี้ผลผลิตคุณภาพจากโครงการหลวง พร้อมลงจากดอยมาให้ทุกท่านได้สัมผัสกันอีกครั้งหนึ่ง ในงาน "Royal Project : มหัศจรรย์พืชพันธุ์โครงการหลวง จากดอยสู่เมือง"  ที่งานนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลำปาง ร่วมกับ มูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดให้ โดยจัดให้ระหว่างวันที่ 9-13...