วันเสาร์, มกราคม 22, 2022
หน้าแรก แท็ก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

แท็ก: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

“เชียงใหม่ สนับสนุนชาวสวนหอมหัวใหญ่ ทดลองไวรัส NPV กำจัดหนอนกระทู้หอม ทดแทนสารเคมี”

0
นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า แม่วางเป็นแหล่งปลูก "หอมหัวใหญ่" ที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่โดยมีพื้นที่การผลิตทั้งสิ้น 3,500 ไร่ เนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศตลอดจนสภาพอากาศ เหมาะกับการปลูก ให้มีคุณภาพ โดยเกษตรกรจะเริ่มทำการเพาะปลูกต้นเดือนธันวาคมและจะ เก็บผลผลิตช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน ซึ่งตั้งแต่เริ่มปลูกจนเก็บเกี่ยวใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน โดยที่ผ่านมาประสบปัญหาผลผลิตขาดคุณภาพเนื่องจากการทำลายของหนอนกระทู้หอม Spodoptera exiqua (Hubbner)...

เตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

0
โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เป็นโครงการแรกที่เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2523 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียน แล้วนำผลผลิตที่ได้ มาประกอบเป็นอาหารกลางวัน โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเงิน สิ่งของ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วัสดุอุปกรณ์การเกษตร และอุปกรณ์การประกอบอาหารให้แก่โรงเรียนในโครงการ การดำเนินงานของโครงการนี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนอาหารกลางวันแล้ว ยังทำให้เด็กนักเรียนได้รับความรู้ด้านโภชนาการและด้านการเกษตรแผนใหม่ ที่สามารถนำไปใช้ประกอบเป็นอาชีพได้ต่อไป โดยในวันอังคารที่ 21 มกราคม...