วันจันทร์, มกราคม 17, 2022
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่

แท็ก: โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่

ตักบาตรวันมาฆะ

0
ตักบาตรวันมาฆะ…………….โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตร รับฟังธรรมเทศนา มีภิกษุสามเณรจากวัดโลกโมฬี และวัดเชตุพน อ.เมืองเชียงใหม่ จำนวน 99 รูป เข้ารับบิณฑบาต จากผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองทุกระดับชั้น ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้น ณ สนามของโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจความสำคัญของวันมาฆบูชา ที่เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา

ตักบาตรวันมาฆะ

0
ร.ร.โกวิทธำรง เชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตร รับฟังธรรมเทศนา มีภิกษุสามเณรจากวัดโลกโมฬี และวัดเชตุพน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 99 รูป เข้ารับบิณฑบาต จากผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้ และเข้าใจความสำคัญทางพุทธศาสนา โดยการเรียนรู้ศาสนพิธีด้วยการปฏิบัติจริง สามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้ต่อไป ณ สนามของโรงเรียนฯ...

ยุวกาชาดโกวิท มอบผ้าห่ม บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์

0
เมื่อวันที่ผ่านมา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ โดย คุณครูกรรณิการ์ มาเดช หัวหน้างานดูแลช่วยเหลือนักเรียน และคุณครูเกศินี กระจ่างรัตน์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำยุวกาชาดจิตอาสา ทำกิจกรรมมอบเครื่องกันหนาว ผ้าพันคอ หมวกป้องกันความหนาว ให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ เชียงใหม่ เพื่อให้ผู้สูงอายุนำไปใช้นุ่งห่ม ในห้วงฤดูหนาวนี้ โดยกิจกรรมดังกล่าว...

โกวิทฯ จัดงานวันพ่อ

0
โกวิทฯ จัดงานวันพ่อ เมื่อวันที่ผ่านมา โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการ "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" รวมถึงการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ...

กิจกรรม’ค่ายคุณธรรม’ อนุบาลอินทิราบ้านเด็ก

0
เมื่อวันที่ผ่านมา โรงเรียนอนุบาลอินทิราบ้านเด็ก โดยอาจารย์อรรถพล เชาวน์ประยูร ผู้จัดการโรงเรียน จัดกิจกรรม “ค่ายคุณธรรม” ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ คณะกรรมการ ปสกช. จ.เชียงใหม่ อนุกรรมการ กช. และอุปนายกฯ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ...

โกวิทฯประชุม ...

0
เมื่อวันที่ผ่านมา ที่หอประชุมโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ โรงเรียนโกวิทธำรง จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นเตรียมอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการประชุมชี้แจงให้กับผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นทราบถึงนโยบาย เป้าหมาย การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ที่ผ่านมา การนำเสนอการใช้โครงงานคุณธรรม ในการพัฒนา...

กีฬา K.T.C Kids

0
ดร.นิยดา กรโกวิท ผู้อำนวยการโรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ K.T.C Kids Sports Day ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และเสริมสร้างทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับนักเรียนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคต เป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณะครู นักเรียน...